Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»/«Hydrocarbon Exploration and Exploitation», λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, με βάση την Ελληνική Νομοθεσία (άρθρο 6 του Ν. 3685/2008 - ΦΕΚ 148 Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προβλέπει κοινά ΠΜΣ μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ).

http://hydrocarbons.geo.auth.gr/


Αντικείμενο-Σκοπός

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα:

 • Ανάπτυξης προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στους τεχνικούς κλάδους των γεωεπιστημών με εφαρμογή στον τομέα των υδρογονανθράκων [συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ιζηματογενών λεκανών, της ιζηματολογίας και των στρωματογραφικών ακολουθιών, της τεκτονικής γεωλογίας, του χαρακτηρισμού των ταμιευτήρων (reservoirs), της απόκτησης και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων, της σεισμικής ερμηνείας].

 • Παροχής των απαραίτητων γνώσεων σε βασικούς κλάδους των γεωεπιστημών που συνδέονται άρρηκτα με τους υδρογονάνθρακες (π.χ. γεωστατικής, πετροφυσικής, μηχανικής των υπόγειων ταμιευτήρων).

 • Εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε ολόκληρο το φάσμα της αναζήτησης (prospecting), έρευνας (exploration) των υδρογονανθράκων αλλά και των παραγωγικών δραστηριοτήτων (production activities), μέσα από τη διδασκαλία, τις υπαίθριες ασκήσεις, τις ερευνητικές εργασίες και τις επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με τη βιομηχανία των υδρογονανθράκων.

 • Παρουσίασης των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για την αναζήτηση, έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης software και hardware συστημάτων για την ερμηνεία σεισμικών 2D/3D, τη μοντελοποίηση των λεκανών, τη μελέτη των πετροφυσικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων και τον χαρακτηρισμό των ταμιευτήρων (reservoirs) καθώς και των σύγχρονων τεχνικών όρυξης βαθέων γεωτρήσεων.

 • Παρουσίασης των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που περιλαμβάνουν την κατασκευή παραγωγικών γεωτρήσεων, τη μελέτη των ρευστών του ταμιευτήρα, την εκτέλεση και ερμηνεία των “διαγραφιών γεωτρήσεων” (well logging), θέματα μηχανικής των ταμιευτήρων, παραγωγής και απόδοσης των παραγωγικών γεωτρήσεων σε συνδυασμό με οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

 • Προώθησης ενός πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας ανάμεσα σε ομάδες γεωεπιστημόνων και μηχανικών με στόχο την κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες αναζήτηση και εκμετάλλευση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 • Βελτίωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων σε θέματα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), η προσαρμογή τους σε μια άκρως ομαδική εργασία, η λήψη αποφάσεων, η οικονομική ανάλυση και η ανάλυση κινδύνων, η σωστή διαχείριση του έργου (project management).

 • Εκπαίδευσης και των υποψηφίων στις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές του κλάδου, προκειμένου να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα, αλλά και ως μέλη μιας ομάδας.

Γενικά, το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει την παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τόσο του συγκεκριμένου κλάδου όσο και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα.


Διοίκηση του Δ.Π.Μ.Σ.

 1. Όργανα διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι :
  1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) η οποία είναι εννεαμελής, με τετραετή θητεία, και αποτελείται από εννέα (9) διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. οι οποίοι ορίζονται από τις Συνελεύσεις των συμμετεχόντων Τμημάτων ως εξής :
   1. Τρείς (3) Καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.,
   2. Δύο (2) Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. [Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου],
   3. Δύο (2) Καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.),
   4. Δύο (2) Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).
  2. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. μεταξύ των μελών της και είναι βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και άμεσης συνεργασίας με την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να προέρχεται από το επισπεύδον Τμήμα.
 2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) ασκεί τις αρμοδιότητες του Ν. 3685/2008, ιδίως δε:
  1. Καθορίζει τον χρόνο και εποπτεύει τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψήφιων για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.
  2. Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ.
  3. Ορίζει τους επιβλέποντες για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.
  4. Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών με πρόταση του επιβλέποντος Καθηγητή.
  5. Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.
  6. Αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε Καθηγητές των συνεργαζόμενων στο Δ.Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π., ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και σε επισκέπτες Καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.
  7. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3685/2008.
 4. Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. με την υποστήριξη της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.


Προϋποθέσεις εγγραφής

 1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών , Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Α.Ε.Ι. με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του ΠΜΣ. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

 2. Κάθε έτος, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με την εκάστοτε ανακοίνωση. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα της ιστοσελίδας του Δ.Μ.Π.Σ., όπου βρίσκονται οι απαιτούμενες οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων, καθώς και οι κρίσιμες ημερομηνίες.


Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

 1. Ο αριθμός των φοιτητών προσδιορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και μπορεί να μη συμπληρωθεί, αν το επίπεδο των υποψηφίων δεν κρίνεται κατάλληλο.

 2. Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008, ως εξής:
  1. Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).
  2. Ερευνητική δραστηριότητα συναφής με το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
  3. Σχετική με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. επαγγελματική εμπειρία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.
  4. Η κατοχή δεύτερου πτυχίου λαμβάνει δέκα (10) μόρια.
  5. Η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
  6. Η επίδοση σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία λαμβάνει κατ΄ ανώτατο όριο 5 μόρια.
  7. Η προφορική συνέντευξη, η οποία διεξάγεται στο Α.Π.Θ. από ειδική Επιτροπή Καθηγητών των συνεργαζόμενων Τμημάτων, συγκροτούμενη με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

   Σκοπός της συνέντευξης είναι η διακρίβωση των Ακαδημαϊκών Εμπειριών και των επιδόσεων των υποψηφίων. Θα μπορούσαν π.χ. να ερωτώνται οι υποψήφιοι για τους λόγους που επέλεξαν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο κλάδο και το συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα, πως έλαβαν την απόφαση να θέσουν υποψηφιότητα για το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, πώς είναι το προπτυχιακό υπόβαθρο τους και εάν θεωρούν ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ., ποιά μαθήματα τους άρεσαν περισσότερο στο προπτυχιακό επίπεδο και ποιά μαθήματα ήταν πιο δύσκολα γι’ αυτούς, εάν έχουν την αίσθηση ότι έχουν εργαστεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, πώς θα αξιολογούσαν τον εαυτό τους σε τομείς όπως η 1) Ανάγνωση και Κατανόηση, 2) οι Αναλυτικές Δεξιότητες, 3) οι προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις κ.ά. Θα μπορούσαν επίσης να ερωτώνται για την πλέον σημαντική συμβολή τους στο Τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν σε προπτυχιακό επίπεδο ή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ποιές δεξιότητες ή ικανότητες τους ελπίζουν ότι θα ενισχυθούν μέσω του Δ.Π.Μ.Σ., ποιοί είναι οι στόχοι τους (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι). Τέλος στη συνέντευξη θα μπορούσαν να περιληφθούν ερωτήσεις αναφορικά με θέματα ομαδικής εργασίας, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κλπ. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 2 (κατ’ ανώτατο όριο 20 μόρια). Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης παρευρίσκονται και συν-βαθμολογούν κατ’ ελάχιστον 3 και κατά μέγιστο 5 Καθηγητές από τα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ταυτόχρονα. Τελικός βαθμός της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος βαθμών των παρευρισκομένων στη συνέντευξη Καθηγητών.
 3. Αριθμός φοιτητών: προτείνεται στο επίπεδο των 30 φοιτητών κατ’ έτος, με δυνατότητα επιπλέον εισαγωγής των ισοψηφησάντων έως και 20%. Γίνεται κατάταξη των υποψηφίων σε Πίνακα, με βάση τη συνεκτίμηση όλων των μορίων που λαμβάνουν, από την ίδια ειδική επιτροπή Καθηγητών των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία είχε την ευθύνη των συνεντεύξεων. Οι πρώτοι σε κατάταξη έως τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου αριθμού των εισακτέων αποτελούν τους επιτυχόντες και επικυρώνονται από το Συντονιστικό Όργανο, το οποίο μπορεί να μεταβάλλει κατά τον τελικό αριθμό των επιτυχόντων, ανάλογα με την γενικότερη εικόνα της συγκέντρωσης μονάδων των υποψηφίων.


Εγγραφή – Φοίτηση

 1. Με την εγγραφή των υποψηφίων ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια ένας σύμβουλος Καθηγητής από τους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. που διαθέτει μεταπτυχιακό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας των σπουδών του. Αντικατάσταση του συμβούλου Καθηγητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο για αναπότρεπτο λόγο, που κρίνεται από το Συντονιστικό Όργανο.
 2. Οι διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.. Κατά τον ορισμό των διδασκόντων αποδίδεται βαρύνουσα σημασία στην προηγούμενη εμπειρία τους σε διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες.
 3. Για τη διδασκαλία μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να καλούνται Καθηγητές και άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. και των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και ειδικοί επιστήμονες.
 4. Μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται και σε επισκέπτες Καθηγητές ή ειδικούς επιστήμονες με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3685/2008 και του άρθρου 26 παρ. 10 του Ν. 3549/2007.
 5. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ο φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει κάθε εξάμηνο μαθήματα που συμπληρώνουν 30 ECTS. Οι παρακολουθήσεις μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικές και δεν δύναται να υπάρχουν απουσίες πέραν του 20%, αν δε αυτό δεν τηρηθεί ο φοιτητής διαγράφεται. Οι φοιτητές έχουν δυο εξεταστικές περιόδους ανά μάθημα η δε απόρριψη τους σε ένα μάθημα σημαίνει διαγραφή τους από το πρόγραμμα. Το σύνολο των ECTS για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.


Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., αναστολή της φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται στη συνολική χρονική διάρκεια της φοίτησης.
 2. Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επανέλθει στη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
 3. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) εξάμηνο ο χρόνος φοίτησης και κατά ένα (1) εξάμηνο ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.


Αξιολόγηση Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, απαιτείται να αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.3374/05 όπως αυτός ισχύει. Η αξιολόγηση πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τέταρτο έτος από την προηγούμενη αξιολόγηση.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

 1. Για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους.
 2. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια καθορίζονται από το οικείο Πρόγραμμα Μαθημάτων.
 3. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες επικαιροποίησης του προγράμματος και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα δύναται να εκτελείται εν μέρη ή εν όλω στην Αγγλική γλώσσα.
 4. Τον Ιούνιο κάθε έτους η Ε.Δ.Ε. αναθέτει σε Καθηγητές μέλη του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ., σε συμφωνία με δήλωσή τους, τα μαθήματα εκείνα που θα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι τίτλοι των μαθημάτων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
 5. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τέσσερα εξάμηνα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα επιλογής των εξαμήνων, οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS και ώρες διδασκαλίας είναι αναρτημένα σε ειδική θέση της ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ.: Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας (Master Thesis) των φοιτητών. Κάθε διδακτική (εξαμηνιαία) ενότητα πραγματοποιείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο σύνολο οι τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν με 120 ECTS. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δίνονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες είναι επίσης οι γλώσσες διδασκαλίας, αλλά η γλώσσα στην οποία θα συνταχθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι αποκλειστικά η Αγγλική γλώσσα. H διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
 6. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα λαμβάνει χώρα στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε μαθήματος, με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος.
 7. Για τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Βαθμολόγηση

 1. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων γίνεται από τους διδάσκοντες σε κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου)), καλώς (6). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του.
 2. Η κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή με την παραπάνω κλίμακα. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξάγεται από το μέσο όρο βαθμολογίας των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 3. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθορίζεται από την επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διατριβή. Ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού καθορίζεται σαν ο μέσος όρος της επίδοσής του στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος κάθε μαθήματος σε ECTS. Συγκεκριμένα:76723_Finalgrade.jpgόπου σαν «μάθημα» νοείται και η μεταπτυχιακή διατριβή με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες που αναφέρονται στο πρόγραμμα μαθημάτων.


Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 1. Η διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αρχίζει με την ανάθεση του θέματος από τον/ην επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/ήτρια στο τέλος του τρίτου εξαμήνου σπουδών και την ανακοίνωση του θέματος στην Ε.Δ.Ε. Το θέμα αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών θεμάτων που τηρείται στην Γραμματεία. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται απαραιτήτως το όνομα του υποψηφίου, ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια, η ημερομηνία της ανακοίνωσης στην Ε.Δ.Ε. και η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.
 2. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/ήτριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των προθεσμιών.
 3. Όταν περατωθεί η σύνταξη της διπλωματικής εργασίας, υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα στην Ε.Δ.Ε., με σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/ήτριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.
 4. Στην πρώτη μετά την υποβολή της διπλωματικής εργασίας Συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε. ορίζεται Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία μετέχει ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/ήτρια και άλλοι δύο μέλη (Καθηγητές ή Ερευνητές), από εκείνα που έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με το Νόμο. Ο ορισμός των άλλων μελών γίνεται μετά από πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή.
 5. Μετά τον ορισμό της επιτροπής, ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. αποστέλλει την εργασία στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η οποία πρέπει σε 60 ημέρες από την αποστολή να αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη και βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας το Πρακτικό της εξέτασης του υποψηφίου. Αν ένα μέλος της εξεταστικής επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση μέχρι 30 ημέρες, μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας, και εφόσον το μέλος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μηνός από τη λήξη της 30ήμερης παράτασης.
 6. Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας του υποψηφίου, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια παρουσίαση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση των υποψηφίων απευθύνεται από το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία στην οποία προεδρεύει.


Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό πεδίο «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»/«Hydrocarbon Exploration and Exploitation». Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.


Λογοκλοπή / Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία

 1. Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του/της.


Αναγόρευση διπλωματούχων

 1. Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών σε διπλωματούχους του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται με ανακοίνωση ενώπιον Μελών της Ε.Δ.Ε., στην οποία παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι/ες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι δημόσια.
 2. Πριν από την επίσημη αναγόρευση ο αποφοιτήσας μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση του Κύκλου Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. για διοικητική χρήση.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,200 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Σεπτ. 30, 2020
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Σεπτ. 30, 2020
Άλλη