K L University

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Όραση

Για να είναι μια παγκοσμίως φημισμένο πανεπιστήμιο.

Η αποστολή:

Να μεταδώσει την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να προβούν σε έρευνες και επέκταση με έμφαση στην εφαρμογή και την καινοτομία που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις αναδυόμενες ανάγκες της κοινωνίας μέσα από την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όλων των τμημάτων που θα τους επιτρέπουν να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών με εγγενείς αξίες.

Focus Στόχος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ

Να προσφέρει ακαδημαϊκή ευελιξία μέσω της βασίζεται Επιλογή πιστωτικών συστημάτων και τα παρόμοια. Για τον εντοπισμό και την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων και να προσφέρουν προγράμματα σε αναδυόμενους τομείς σ ' Να ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών τον προσανατολισμό αίτησης και να χρησιμοποιήσει τα υψηλά πρότυπα επάρκειας για την ακαδημαϊκή παράδοση Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού συστήματος ακολουθώντας διεθνή πρότυπα έκβαση βάση. Να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν την καινοτομία στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής παράδοσης Να προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σε UG, PG, διδακτορικά, Μεταδιδακτορικός που είναι η βιομηχανία εστιάζονται και ενσωματώνει Trans-πειθαρχία, πτυχές μεταξύ πειθαρχία του εκπαιδευτικού συστήματος Να παραδώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση που περιλαμβάνει τεχνολογίες και πληρούν τις απαιτήσεις της παγκόσμιας

Έρευνα

Για την προώθηση της διεπιστημονικής μελέτες και να δημιουργήσει ενδεής τις εγκαταστάσεις που ενισχύουν την διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία Για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που είναι ευνοϊκό για την επιχείρηση χρηματοδοτείται η έρευνα, η εσωτερική κεφαλαιοποιητικά υπηρεσιών έρευνας και παροχής συμβουλών που προσφέρει σε ευρύ φάσμα originations Για τη δημιουργία κέντρων αριστείας σε τομείς αιχμής της έρευνας, και τα κέντρα σχεδιασμού της καινοτομίας με τη βιομηχανία συνεργασία Για να δημιουργήσετε περιβάλλον για να καινοτομούν και να επωαστούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτει τις απαιτήσεις της κοινωνίας Ενοποίησης των ερευνών σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα Να διατηρήσει υψηλά πρότυπα όσον αφορά την επίτευξη των αποτελεσμάτων της έρευνας Να προωθήσει διεθνή συνέδρια / σεμινάρια / εργαστήρια / σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς για τη δημιουργία λεωφόρους για την ανταλλαγή ερευνητικών

Εκτός των τειχών και την επέκταση

Για να δημιουργήσετε μέσα και λεωφόρους για τη διεξαγωγή εκτός των τειχών της έρευνας για τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό Για να οργανώσετε δραστηριότητες επέκτασης που καλύπτουν προώθηση παιδείας, ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κοινότητας Για να κάνετε τα ερευνητικά αποτελέσματα χρήσιμα και ισχύει για τις ανάγκες της κοινωνίας

Υποδομή

Για την προώθηση και διατήρηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων τέχνης για την ακαδημαϊκή παράδοση, την έρευνα και τη συνεργασία και τις εξωσχολικές διευκολύνσεις και να αναπτύξουν ευχάριστη και φιλική προς το περιβάλλον πλήρως κατοικημένη πανεπιστημιούπολη Για να δημιουργήσετε και να ενισχύσει εστιασμένη και σύγχρονες υποδομές που καλύπτουν τις εθνικές ανάγκες, μέσω δημιουργίας ειδικών ταμείων από την βιομηχανία, την κυβέρνηση και τους ερευνητικούς οργανισμούς,

Ίδια Κεφάλαια / Πρόσβαση

Για την παροχή και προώθηση των ευκαιριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες και στην άρση των ανισοτήτων, με την προώθηση των γυναικών, διαφορετικές ικανότητες και κοινωνικά μειονεκτούσες Να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην άξια τόσο από την άποψη των αποδοχών και οικονομική υποστήριξη ΤΠΕ
Να δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, WEB -ΠΟΡΟΙ και να εκπαιδεύσει την ικανότητα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις αυτής και την ανάπτυξη αποτελεσματικών e-content Να αναπτύξει και να διατηρήσει τον παγκόσμιο κλάσης υποδομή ΤΠΕ και δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική χρήση της, να επεκτείνει την τακτική κατάρτιση τόσο στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του εκεί από την εξασφάλιση διαδραστική ακαδημαϊκή παράδοση

Εξετάσεων και αξιολογήσεων

Να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις στο σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης που αναδεικνύει τις δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων και των ικανοτήτων των μαθητών και τη διασφάλιση της διαφάνειας

Οικολογία και Περιβάλλον

Να χτίσει στο πρόγραμμα σπουδών, θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με την οικολογία και το περιβάλλον για την επίτευξη πιο πράσινης κοινωνίας

διασυνδέσεις

Για την προώθηση συνεργασιών με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς για τις προόδους των δικαιωμάτων ακαδημαϊκών, ερευνητικών, μεταφοράς τεχνολογίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να Indigenize τις παγκόσμιες τεχνολογικές λύσεις και να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μετατρέπει το βιοτικό επίπεδο των αγροτικών Ινδία Το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται εμπορικά ελκυστικές τις ανάγκες και τις ευκαιρίες, ενώ μόχλευση των διαθέσιμων πόρων με τη μορφή του un-απασχολούνται και υπο-απασχολούνται άτομα

Απασχολησιμότητα

Να παρέχει τις δεξιότητες μέσω σπουδών και κατάρτισης που είναι απαραίτητες για την προώθηση της επιχειρηματικής σκέψεις, τις προοπτικές απασχόλησης και την ίδια στιγμή παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη για την επώαση των καινοτομιών και βοηθώντας τους για τους υποψήφιους εμπορευματοποίηση. Για την εξασφάλιση των αναγκαίων επιχειρηματικών υποδομών που επιτρέπει την προσέλκυση και τη διατήρηση της βιομηχανίας για να αρχίσει τις δραστηριότητές εγκαταστάσεις τους εντός της Πανεπιστημιούπολης και να βοηθήσει στην δια βίου συντήρηση της απασχόλησης. Για την ανάπτυξη βιομηχανικών σύμπλεγμα που βοηθά τους μαθητές να αρχίσουν τη βιομηχανία τους, μετά την επώαση των προϊόντων στα επώαση κέντρα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας Να αναπτύξουν εθνικές αποθετήρια για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβουλίου Ο σιδηροδρομικός οι άνθρωποι στο προφίλ της γειτονιάς και τις κοινότητες για τις ανάγκες και τις εμπορικές ευκαιρίες που θα στηρίξει οικονομικά βιώσιμων νέων επιχειρήσεων

διακυβέρνηση

Να καθιερώσει μέτρα για τη διαφανή διαχείριση των ενισχύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της λογοδοσίας και της εξάρτησης Για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της όλα τα θεσμικά όργανα. Για να εγκαταστήσετε επαγγελματίες διαχειριστές οι οποίοι είναι παγκόσμια οραματιστές, οι ηγέτες της σκέψης, και στοχαστές στη διαχείριση του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να συμβάλουν στα ιδανικά του συστήματος Πανεπιστημίου

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η συνεχής αναβάθμιση της σχολής στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, διδασκαλία παιδαγωγική, τη χρήση των ΤΠΕ και των διαφόρων διαδικασιών που σχετίζονται με ακαδημαϊκούς, την έρευνα και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Να αναπτύξει μηχανισμό που προσελκύει ταλαντούχους, ειδικευμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό από όλο τον κόσμο για την επίτευξη ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία τους στο Πανεπιστήμιο. Για να εξετάσει και να εφαρμόσει τους κανόνες, τις μετρήσεις, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας σε κάθε πτυχή του συστήματος Πανεπιστημίου και να επιτύχει πιστοποιήσεις ποιότητας από εθνικούς και διεθνείς φορείς. Για τη δημιουργία εσωτερικής κυττάρων Διασφάλισης της Ποιότητας (IQAC) και να εγκαταστήσετε ένα ποιότητας των συστημάτων που είναι αναπόσπαστο μέρος όλων των διαδικασιών Πανεπιστήμιο Στην συντήρησή συνεχώς συνολική ποιότητα του Πανεπιστημίου βασίζεται σε πτυχές της τακτικής ανατροφοδότησης από τους ενδιαφερόμενους Για να βελτιωθεί η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού μέσω της σχολής κίνητρα, βραβεία και αναγνωρίσεις

προσανατολισμό αξία

Να μούχλα από τους μαθητές να κατέχουν επαγγελματική δεοντολογία, τις ηθικές αξίες και την ενδοπροσωπική δεξιότητες που θα τους διαμορφώσει σε αποτελεσματικοί ηγέτες και οι οποίοι έχουν τις σκέψεις της ισότητας και της ομοφωνίας προς όλα τα κοινωνικά στρώματα και ομάδες της ζωής. Να ενσταλάξει την αυτο-συνέπειας, αυτοδυναμία και αυτο-μάθησης ιδιότητες για τη διαμόρφωση από τους μαθητές να οδηγήσει τη ζωή τους από μόνοι τους. Να ακονίσουν τις κριτική σκέψη και δεξιότητες συλλογισμού, καθιστώντας τους μαθητές αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις ιδέες που έχουν ακόμη να αντιμετωπιστούν μέσω της εφαρμογής της πνευματικής την ανακάλυψή τους. Ανάπτυξη των φοιτητών προς την ανθρώπινη διανοητικό επίτευγμα και να τους πλούσια πολιτιστική εμπειρία Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται και να παρέχονται με την απαραίτητη υποστήριξη που θα τους επιτρέπουν να επιλέξετε και να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία της επιλογής και το ενδιαφέρον τους που τα καθιστούν επαγγελματικά ικανοποιημένοι.

εθνικών αναπτυξιακών

Για την επέκταση του Πανεπιστημίου σε όλες τις μορφές της παράδοσης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην αύξηση του Έθνους στην Λόγος Μικτό Εγγραφή Για να ευθυγραμμίσετε τα ακαδημαϊκά προγράμματα και μαθήματα για να ταιριάζει με τις απαιτήσεις των εθνικών στόχων Να αναπτύξει τεχνολογία που βοηθά τη βιώσιμη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
  • Χίντι

Όψη Μεταπτυχιακά Επιστημών (MSc) » Δείτε μεταπτυχιακά προγράμματα » Όψη BBA » Όψη Πτυχία » Όψη MBA »

Προγράμματα

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Master

Master στο εμπόριο

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση July 2018 Ινδία Guntur

Το πρόγραμμα επιδιώκει να παράγει επαγγελματίες του εμπορίου που έχουν τις δυνατότητες να λειτουργήσει την επιχείρησή υποθέσεις με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικά σε ένα τεχνολογικό και διεθνές περιβάλλον του εμπορίου. [+]

Σκοπός του Προγράμματος

Μεταπτυχιακό KLU του Εμπορίου (Professional) παρέχει στους φοιτητές με μια σταθερή κατανόηση της λογιστικής και των οικονομικών και άλλων συναφών θεμάτων. Το πρόγραμμα επιδιώκει να παράγει επαγγελματίες του εμπορίου που έχουν τις δυνατότητες να λειτουργήσει την επιχείρησή υποθέσεις με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικά σε ένα τεχνολογικό και διεθνές περιβάλλον του εμπορίου. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την εξειδίκευση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στον τομέα της λογιστικής, τη χρηματοδότηση και άλλους συναφείς τομείς.... [-]


πλοίαρχος της τεχνολογίας Cloud Computing

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση July 2018 Ινδία Guntur

Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. [+]

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στόχοι Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο Πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη των εστιασμένη και αναδυόμενες περιοχές και τομείς προκρίθηκαν για την πειθαρχία - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ορίστε, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το πρωτότυπο και να δοκιμάσουν τις εφαρμογές που σχετίζονται με τους τομείς οριστικοποιηθεί για το πρόγραμμα Να είναι σε θέση να επιτύχουν πρακτική εξάσκηση στη χρήση διαφορετικού τύπου εργαλεία που σχετίζονται με θεωρητικές πτυχές που καλύπτει το πρόγραμμα, και να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία. Κατανοήσουν και να ασκήσουν την επαγγελματική δεοντολογία Αναγνωρίζουν την επαγγελματική και προσωπική ευθύνη για την κοινότητα και να αναλάβει όλες τις δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία Επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση ως μέσο για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να συμβάλει στις betterments του επαγγέλματος. Πρέπει να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες, ιδίως για την ανάληψη εκτέλεσης του έργου Πρόγραμμα Αποτελέσματα Εφαρμόσουν τις γνώσεις, τις έννοιες, τις μεθόδους και αλγόριθμους, τεχνικές στην εφαρμογή λύσεων στα προβλήματα που σχετίζονται με τις περιοχές τομέα που προκρίθηκαν για την πειθαρχία Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Προσδιορίστε, διατυπώνει, βιβλιογραφική έρευνα και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και να αξιολογεί κριτικά τις λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με τους τομείς... [-]

πλοίαρχος της τεχνολογίας στην επιστήμη των υπολογιστών και της μηχανικής

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση July 2018 Ινδία Guntur

Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο [+]

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στόχοι Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο Πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη των εστιασμένη και αναδυόμενες περιοχές και τομείς προκρίθηκαν για την πειθαρχία - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ορίστε, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το πρωτότυπο και να δοκιμάσουν τις εφαρμογές που σχετίζονται με τους τομείς οριστικοποιηθεί για το πρόγραμμα Να είναι σε θέση να επιτύχουν πρακτική εξάσκηση στη χρήση διαφορετικού τύπου εργαλεία που σχετίζονται με θεωρητικές πτυχές που καλύπτει το πρόγραμμα, και να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία. Κατανοήσουν και να ασκήσουν την επαγγελματική δεοντολογία Αναγνωρίζουν την επαγγελματική και προσωπική ευθύνη για την κοινότητα και να αναλάβει όλες τις δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία Επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση ως μέσο για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να συμβάλει στις betterments του επαγγέλματος. Πρέπει να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες, ιδίως για την ανάληψη εκτέλεσης του έργου Πρόγραμμα Αποτελέσματα Εφαρμόσουν τις γνώσεις, τις έννοιες, τις μεθόδους και αλγόριθμους, τεχνικές στην εφαρμογή λύσεων στα προβλήματα που σχετίζονται με τις περιοχές τομέα που προκρίθηκαν για την πειθαρχία Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Προσδιορίστε, διατυπώνει, βιβλιογραφική έρευνα και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και να αξιολογεί κριτικά τις λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με τους τομείς... [-]

πλοίαρχος της τεχνολογίας στην υπολογιστική νοημοσύνη

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση July 2018 Ινδία Guntur

Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. [+]

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στόχοι Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο Πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη των εστιασμένη και αναδυόμενες περιοχές και τομείς προκρίθηκαν για την πειθαρχία - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ορίστε, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το πρωτότυπο και να δοκιμάσουν τις εφαρμογές που σχετίζονται με τους τομείς οριστικοποιηθεί για το πρόγραμμα Να είναι σε θέση να επιτύχουν τα χέρια στην πρακτική στη χρήση διαφορετικού τύπου εργαλεία που σχετίζονται με θεωρητικές πτυχές που καλύπτει το πρόγραμμα, και να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία. Κατανοήσουν και να ασκήσουν την επαγγελματική δεοντολογία Αναγνωρίζουν την επαγγελματική και προσωπική ευθύνη για την κοινότητα και να αναλάβει όλες τις δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία Επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση ως μέσο για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να συμβάλει στις betterments του επαγγέλματος. Πρέπει να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες, ιδίως για την ανάληψη εκτέλεσης του έργου Πρόγραμμα Αποτελέσματα Εφαρμόσουν τις γνώσεις, τις έννοιες, τις μεθόδους και αλγόριθμους, τεχνικές στην εφαρμογή λύσεων στα προβλήματα που σχετίζονται με τις περιοχές τομέα που προκρίθηκαν για την πειθαρχία Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Προσδιορίστε, διατυπώνει, βιβλιογραφική έρευνα και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και να αξιολογεί κριτικά τις λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με... [-]

πλοίαρχος της τεχνολογίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ψηφιακής εγκληματολογίας

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση July 2018 Ινδία Guntur

Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. [+]

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στόχοι Για να κάνει τους μαθητές να επιτύχουν ένα επίπεδο ικανότητας, τη γνωστική λειτουργία και τη γνώση για την απόκτηση των θεωρητικών θεμελίων στα δήλωσε ειδικότητες που σχετίζονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών και Μηχανικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο Πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη των εστιασμένη και αναδυόμενες περιοχές και τομείς προκρίθηκαν για την πειθαρχία - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ορίστε, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το πρωτότυπο και να δοκιμάσουν τις εφαρμογές που σχετίζονται με τους τομείς οριστικοποιηθεί για το πρόγραμμα Να είναι σε θέση να επιτύχουν τα χέρια στην πρακτική στη χρήση διαφορετικού τύπου εργαλεία που σχετίζονται με θεωρητικές πτυχές που καλύπτει το πρόγραμμα, και να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα και να αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία. Κατανοήσουν και να ασκήσουν την επαγγελματική δεοντολογία Αναγνωρίζουν την επαγγελματική και προσωπική ευθύνη για την κοινότητα και να αναλάβει όλες τις δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία Επιδιώκουν τη δια βίου μάθηση ως μέσο για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να συμβάλει στις betterments του επαγγέλματος. Πρέπει να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες, ιδίως για την ανάληψη εκτέλεσης του έργου Πρόγραμμα Αποτελέσματα Εφαρμόσουν τις γνώσεις, τις έννοιες, τις μεθόδους και αλγόριθμους, τεχνικές στην εφαρμογή λύσεων στα προβλήματα που σχετίζονται με τις περιοχές τομέα που προκρίθηκαν για την πειθαρχία Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Προσδιορίστε, διατυπώνει, βιβλιογραφική έρευνα και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και να αξιολογεί κριτικά τις λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με... [-]

Πρόγραμμα M.tech σε έργα πολιτικού μηχανικού

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση 2 εξάμηνα July 2018 Ινδία Guntur

M.Tech Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών [+]

Εστιασμένη Περιοχές Έρευνας RS & GIS Ισόγειο Βελτίωση βιώσιμη σκυροδέματος Διαχείριση Σπιτάκι νερό Αναδυόμενους τομείς: 1. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α) Πράσινα Κτίρια β) Τεχνολογίας Σκυροδέματος και κατοικιών χαμηλού κόστους

2. Geo Τεχνικά και Μεταφορών Μηχανικών

α) Βραχομηχανικής β) Αγροτικός Δρόμος Ανάπτυξης

3. Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Μηχανικών

α) Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων β) Πλημμύρες δρομολόγησης γ) Το νερό και τα απόβλητα Μηχανικών νερό... [-]


Πρόγραμμα M.tech στην ατμοσφαιρική επιστήμη και διαστημικής τεχνολογίας

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση July 2018 Ινδία Guntur

Το τμήμα αυτό έχει ξεκινήσει το 2013 για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εξειδικευμένους τομείς της ατμοσφαιρικής επιστήμης και της διαστημικής τεχνολογίας και την προώθηση της έρευνας αριστείας μέσω «Κέντρο για την Ατμοσφαιρική Επιστήμη" του. [+]

Το τμήμα αυτό έχει ξεκινήσει το 2013 για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εξειδικευμένους τομείς της ατμοσφαιρικής επιστήμης και της διαστημικής τεχνολογίας και την προώθηση της έρευνας αριστείας μέσω της "Κέντρο για την Ατμοσφαιρική Επιστήμη".

Το τμήμα έχει επιφανείς και φημισμένα ΔΕΠ, με βαθιά ακαδημαϊκή εμπειρία σε διάφορους τομείς της ατμοσφαιρικής επιστήμης και της τεχνολογίας του διαστήματος. Επί του παρόντος, το τμήμα προσφέρει μια 2-ετή M.Tech. πρόγραμμα «Ατμοσφαιρική Επιστήμη & Space Technology" και ένα διδακτορικό πρόγραμμα που οδηγεί σε Διδακτορικό βαθμό, με κύριο στόχο την παροχή εκπαίδευσης με ένα μείγμα από (ατμοσφαιρική) επιστήμη και τεχνολογία (χώρο). Τα ακαδημαϊκά προγράμματα του τμήματος αυτού είναι καλά αναγνωρισμένη, όπως αποδεικνύεται από την ανάθεση της πυγμής και τέσσερα ερευνητικά έργα από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, κυβέρνηση της Ινδίας.... [-]


Πρόγραμμα M.tech στη χημεία

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση 2 χρόνια July 2018 Ινδία Guntur

M.Tech Πρόγραμμα στη Χημεία [+]

Ερευνητικές Περιοχές υγρών κρυστάλλων Ανάλυση των ναρκωτικών Συνθετική Οργανική Χημεία Χώρος Ειδικότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αναλυτική Χημεία ακαδημαϊκή Έρευνα Δημοσιεύσεις Full-Time Υποτρόφων Μειωμένο ωράριο Υποτρόφων KLU Εποπτικών Αρχών έξω Εποπτικών Αρχών παρατίθενται Περιοδικά ξένες εποπτικές αρχές Σύντομη Εισηγμένων Συνέδρια Οι κάτοχοι διδακτορικού Σχολή Βραβευμένο με πτυχία Ph.D [-]

Μεταπτυχιακό Επιστημών (MSc)

Πρόγραμμα M.tech στη φυσική

Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη) Πλήρης παρακολούθηση July 2018 Ινδία Guntur

Πτυχίο με Ειδίκευση: Με κάνει 4 μαθήματα επιλογής εντός της ίδιας ειδικότητας, M. Sc Φυσική με ειδίκευση στην "νανοτεχνολογία", ή "Emerging Υλικά" θα βραβευτούν. [+]

Πτυχίο με Ειδίκευση: Με κάνει 4 μαθήματα επιλογής εντός της ίδιας ειδικότητας, M. Sc Φυσική με ειδίκευση στην "νανοτεχνολογία", ή "Emerging Υλικά" θα βραβευτούν.

M. Sc Φυσική με εξειδίκευση στη Νανοτεχνολογία Φυσική των Υλικών Nano Λεπτών Υμενίων Σύνθετα Υλικά Solid State Ionics M. Sc Φυσική με εξειδίκευση στις αναδυόμενες Υλικά Εισαγωγή στην Γυαλί Επιστήμη και Τεχνολογία φασματοσκοπία στερεάς κατάστασης υγρών κρυστάλλων MEMS [-]