Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο της Κορούνια Ιδρύθηκε με το Νόμο 11/1989 των Πανεπιστημίων της Γαλικίας στις 20 Ιουλίου 1989. Η Συντακτική Συνέλευση ψήφισε το Πανεπιστημιακό Καταστατικό στις 4 Φεβρουαρίου 1992 και αυτές δημοσιεύθηκαν στο Επίσημο Δελτίο (DOG) στις 17 Σεπτεμβρίου 1992.

Το Πανεπιστήμιο της Coruña βρίσκεται σε εδαφική περιοχή στην Campus της Coruña και στην Campus της Ferrol.

Το Πανεπιστήμιο της Coruña είναι δημόσιο ίδρυμα με κύριο στόχο την παραγωγή, τη διαχείριση και τη διάδοση της πολιτιστικής και επιστημονικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής γνώσης μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας.

Το Πανεπιστήμιο της Κορούνια αντιλαμβάνεται τον βασικό του σκοπό ως ποιοτική δημόσια υπηρεσία που στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ευημερίας για την ομάδα της κοινωνίας μέσω της επιδίωξης κοινωνικών, επιστημονικών και τεχνολογικών προόδων στο πλαίσιο των δεοντολογικών αξιών. Μέρος της αποστολής του είναι η διαμόρφωση μιας ανοικτής, κριτικής, δημοκρατικής και αλληλέγγυας ιθαγένειας ικανής να αναλύσει την πραγματικότητα, να διαγνώσει προβλήματα, να διατυπώσει και να εφαρμόσει λύσεις βασισμένες στη γνώση και προσανατολισμένες στο κοινό καλό.

Το Πανεπιστήμιο της Coruña εκφράζει ρητά τη δέσμευσή του για τη μελέτη και την αναπόσπαστη ανάπτυξη της Γαλικίας, την κοινωνική, πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητά της και θα προωθήσει την πλήρη ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προβολή στη Λατινική Αμερική. Το Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Coruña, ένα ιδιωτικό φιλανθρωπικό και ακαδημαϊκό ίδρυμα, δημιουργήθηκε για να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο μόνιμη κοινωνική στήριξη.

Ένα κορουάν

Δήλωση αποστολής

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου της Coruña είναι να συμβάλει στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική πρόοδο της κοινωνίας μέσω της ενθάρρυνσης, της διαχείρισης και της διάδοσης της πολιτιστικής, επιστημονικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής δημιουργίας. Αποστολή της είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας δημόσια υπηρεσία της Γαλικίας.

Κεντρικό ρόλο στην αποστολή αυτή είναι η εκπαίδευση ανοικτών, ενημερωμένων, κριτικών, αφοσιωμένων, δημοκρατικών και συνεργατικών πολιτών, με ισχυρή αίσθηση αλληλεγγύης και ικανότητας να αναλύουν την πραγματικότητά τους, να εντοπίζουν προβλήματα και να προτείνουν και να εφαρμόζουν λύσεις βασισμένες στη γνώση και την κατανόηση και κοινο συμφερον.

Στο πλαίσιο του καθήκοντός του για την κοινωνική υπηρεσία, το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται:

 • Η δημιουργία, ανάπτυξη, επικοινωνία και κριτική ανάλυση της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.
 • Προετοιμασία των μαθητών για επαγγελματική ζωή μέσω της διδασκαλίας της επιστημονικής και καλλιτεχνικής γνώσης και πρακτικής.
 • Η μεταφορά, διάδοση και προώθηση της γνώσης για την προώθηση του πολιτισμού, της ποιότητας ζωής και της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Η διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού μέσω της προσέγγισης του Πανεπιστημίου και της διά βίου μάθησης.
Φοιτητές

Όραση

Όσον αφορά το μέλλον, το UDC φιλοδοξεί:

 • Δημιουργήστε ισχυρές συνδέσεις με ολόκληρη την κοινότητα, για να κατανοήσετε τις ανάγκες της και να ανταποκριθείτε στις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία μας.
 • Συνεργαστείτε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για να εξετάσετε, να προσδιορίσετε και να δώσετε λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
 • Ανοίγουν διαύλους ενεργητικής αλληλεγγύης, με ισχυρή δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας.

Το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει:

 • Προσφέρουν κατάρτιση και εκπαίδευση προσαρμοσμένες στις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας και προσαρμόζοντας αυτή τη μάθηση στις ατομικές αναπτυξιακές ανάγκες κάθε μαθητή μέσω της προώθησης αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για να διασφαλιστεί η απόκτηση των ικανοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται από τα πτυχία μας.
 • Βοηθήστε τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης εθνικών και διεθνών δικτύων ομάδων βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών για την προώθηση της επιστημονικής, τεχνολογικής, οικονομικής και κοινωνικής προόδου.
 • Να αναγνωρίζεται για την έρευνα που διεξάγεται στο πανεπιστήμιο και τις καινοτόμες στρατηγικές και πρωτοβουλίες μεταφοράς γνώσης που έγιναν δυνατές από τις τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες του UDC Technology Park.
 • Συνδυάστε την προώθηση της γενικής γνώσης σε όλους τους τομείς με εξειδίκευση στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπου το Πανεπιστήμιο είναι ισχυρότερο.
 • Διαχειριστείτε τους πόρους μας με δίκαιο, αποτελεσματικό, παραγωγικό και διαφανή τρόπο και εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος με συμπληρωματική χρηματοδότηση μέσω των εταιρικών σχέσεών μας στον ιδιωτικό τομέα.
 • Βελτιώστε τη φήμη του UDC στο εξωτερικό με βάση τις διδακτικές και ερευνητικές μας δραστηριότητες.
 • Προωθήστε ένα σύστημα στρατηγικής διαχείρισης για να επιτύχετε τους συλλογικούς μας στόχους σε συνεργασία και διαβούλευση με ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Αξίες και αρχές

Το UDC, ως δημόσιο, πολιτικό, αυτόνομο, χωρίς αποκλεισμούς και κοσμικό όργανο και σύμφωνα με τους δικούς του στόχους, θα διέπεται από τις ακόλουθες αξίες και αρχές:

 • Ισότητα ευκαιριών, βασισμένη στις αρχές της αξίας, της ικανότητας, της ισότητας, της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση τρίτου επιπέδου και της προώθησης μιας κουλτούρας μη διακριτικής μεταχείρισης.
 • Η προσωπική προσπάθεια ως μία από τις βασικές πτυχές της ατομικής προόδου και ανάπτυξης και η δυνατότητα εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ των προσωπικών επιθυμιών και της ικανότητας ικανοποίησής τους ως βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων, την επίλυση συγκρούσεων και την επίτευξη συλλογικών στόχων για το κοινό καλό .
 • Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προώθηση των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας ως τρόπος μεγιστοποίησης όλων των διαθέσιμων ταλέντων και πόρων.
 • Κοινωνική ευθύνη και δέσμευση, ως τρόπος ενεργού συμβολής στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της κοινότητας μας και στη δημιουργία μεγαλύτερης οικονομικής ευημερίας στην κοινωνία στο σύνολό της.
 • Δέσμευση στη Γαλικία και στη μεταμόρφωση και ανάπτυξη της κοινωνίας της Γαλικίας: δημιουργία, προστασία, επικοινωνία και μετάδοση της καλλιτεχνικής, αστικής, αρχιτεκτονικής, ντοκιμαντέρ και γλωσσικής κληρονομιάς και πολιτισμού της Γαλικίας.
 • Σεβασμός στο περιβάλλον, ως κοινωνικά υπεύθυνο πανεπιστήμιο, μεγιστοποίηση και διαχείριση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων για να εξασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και προς το συμφέρον του κοινού καλού.
 • Η ποιότητα ως βασικός στόχος, με συλλογική βούληση και επιθυμία να εργαστούμε για την επίτευξη υψηλότερων προτύπων διδασκαλίας, έρευνας, διαχείρισης και υπηρεσιών, προς όφελος της μεγαλύτερης κοινωνικής ευημερίας.
 • Η διαφάνεια ως μηχανισμός λογοδοσίας, για να ληφθούν υπόψη όλες οι αποφάσεις και οι δράσεις του Πανεπιστημίου.
Προγράμματα που διδάχθηκαν:
 • Αγγλικά
 • ισπανικά

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Μαθήματα Διοικητικών Στελεχών

Universidade da Coruña

Μελέτη Δομή Υποχρεωτικά Μαθήματα και Πολιτιστική Ιστορία της ευρωπαϊκής σκέψης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσειολογίας Βιβλιογραφικά Κληρονομιάς Ντοκιμαντέρ και Αρχεία ... [+]

Μελέτη δομή

Υποχρεωτικά μαθήματα

Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Σκέψης Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσειολογία Βιβλιογραφικά Κληρονομιάς Ντοκιμαντέρ και Αρχεία Ισπανικά Σύστημα Μουσείων, Αρχείων και Βιβλιοθηκών Μεθοδολογία για την Ανθρωπιστικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης Σεμινάρια για τις τρέχουσες τάσεις σε Μουσεία, Αρχεία και Βιβλιοθήκες ... [-]
Ισπανία Ferrol
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master Διαπανεπιστημιακό στην Βιομηχανική Μαθηματικά (M2i) οργανώνεται από τρία πανεπιστήμια της Γαλικίας, μαζί με τα πανεπιστήμια Carlos III και Πολυτεχνείο της Μαδρί ... [+]

Εισαγωγή

Ο Κοινή Masters στη Βιομηχανική Μαθηματικά (M2i) οργανώνεται από τρία πανεπιστήμια της Γαλικίας, μαζί με τα πανεπιστήμια Carlos III και Πολυτεχνείο της Μαδρίτης.

Αποτελείται από σπεσιαλιτέ Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Προσομοίωση. Ο τίτλος λαμβάνεται μετά τη διέλευση από 90 μονάδες, εκ των οποίων 30 είναι για το έργο Δάσκαλος, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με μια εταιρεία.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Μεταπτυχιακό στη βιώσιμη ανάπτυξη (Mues) είναι ένα επίσημο πρόγραμμα σπουδών ενός έτους, η οποία έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες στον τομέα της αειφορί ... [+]

Εισαγωγή

Ο Master στην αειφόρο κτίριο (Mues) Πρόκειται για ένα επίσημο πρόγραμμα σπουδών ενός έτους, η οποία έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες στον τομέα της αειφορίας.

Ανάπτυξη το θέμα έχει επί του παρόντος με μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της έναρξης ισχύος των διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών, όπως Ορίζοντας πλαίσιο 2020, Που καθορίζουν το μέλλον των νέων κτιρίων. Από το 2020 θα είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα κτίρια είναι τα κτίρια της σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, Έτσι, η πορεία Master στοχεύει στην εκπαίδευση προσόντα και εξειδικευμένους επαγγελματίες που καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Εκπαίδευση περιεχομένου, με σημαντικά πρακτικά φορτίοΈχουν στόχο την παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων για τους μαθητές να ανταποκριθεί στην τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση για εμπειρογνώμονες της αειφορίας. Αυτή η ανώτερη μελέτες κύκλου προωθεί επίσης την έναρξη της ερευνητική σταδιοδρομία, Σκηνοθεσία ότι προς ένα διδακτορικό σε θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο κατασκευή, εξαιρετικά επίκαιρο. το Πρόγραμμα Σπουδών Περιλαμβάνει 3 ειδικότητες:... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Ο θεμελιώδης στόχος του Master είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους που εξειδικεύεται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θα ... [+]

Εισαγωγή

Οι Δάσκαλοι είναι διεθνής και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ενός διπλού πτυχίου με το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Bragança - Πορτογαλία.

Οι μελέτες μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα μόνο ακαδημαϊκό έτος και πιστωτικών κατανομή ανά είδος υλικού είναι ως εξής:

30 π.μ. - 5 Υποχρεωτικό μάθημα. 24 ECTS - 8 μαθήματα επιλογής. 6 ECTS - πρακτική άσκηση. 12 ECTS - Διατριβή Μάστερ. Γιατί να μελετήσει το βαθμό ... [-]
Ισπανία Ferrol
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Πτυχίο Το Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση είναι μια επίσημη ετήσια μελέτες διάρκειας κύκλου με στόχο να παρέχει προηγμένη κατάρτιση στον τομέα του ελέγχου κα ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση είναι μια επίσημη ετήσια μελέτες διάρκειας κύκλου με στόχο να παρέχει προηγμένη κατάρτιση στον τομέα του ελέγχου και παρέμβασης στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Το θέμα είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τρέχουσα κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση στην κατασκευή του νέου εργοστασίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό θα είναι μια παρατεταμένη τάση, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, αν και αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση της ζήτησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του τεχνικού ελέγχου και συντήρησης, καθώς και την αύξηση έργα που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση, την αποκατάσταση και την αποκατάσταση των κτιρίων, πιο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ευθυγραμμίσεις αρχιτεκτονική των τελευταίων δεκαετιών.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Η SAISM είναι το μόνο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο του συστήματος της Γαλικίας που προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της έρευνας αγοράς και της προ ... [+]

Εισαγωγή

Από την ίδρυσή της ως ξεχωριστή πειθαρχία στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, της κοινωνιολογίας είχε μια εφαρμοσμένη κατευθύνεται για να καθοδηγήσει τη λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση, την κυβέρνηση και το τρίτο οργανισμούς στον τομέα της φύσης.

Όλοι αυτοί οι φορείς απαιτούν αναλυτές και εμπειρογνώμονες στην απόκτηση και τη διαχείριση των κοινωνικών πληροφοριών, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των ατόμων σε διαφορετικές περιοχές, από οικονομική σε πολιτική, από την κοινωνική στην πολιτισμική. ... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Πτυχίο Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Σχολικής Καινοτομίας και Socioeducativas Ιδρυμάτων, είναι μια προτεινόμενη μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο της Λα Κορούνια (UDC) ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και την Καινοτομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Socioeducativas, Είναι μια προτεινόμενη μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο της Λα Κορούνια (UDC) που καλύπτουν νέες ανάγκες κατάρτισης που προέρχονται από την εκπαιδευτική αλλαγή στη διαδικασία εφαρμογής του LOMCE, καθώς και την ανάγκη ενθάρρυνσης της επαγγελματικής τους πολιτισμούς κρίσιμη και των επιχειρηματιών στην κοινωνικο-εκπαιδευτικό τομέα, από τη δέσμευση για τη βελτίωση των πολιτικών και καινοτόμες εργασίες διαχείρισης σύμφωνα με τις οργανωτικές και κοινωνικές απαιτήσεις μιας πλουραλιστικής και σύνθετη κοινωνία.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master επικεντρώνεται στην μεγάλη ομάδα των αποφοίτων / και κυρίως στους τομείς της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, της οικονομίας, της κοινωνικής εκπαίδευσης ... [+]

Εισαγωγή

Η προτεινόμενη σύσταση του Master στην Κοινωνική Πολιτική και Παρέμβαση Κοινωνικο-Κοινότητας (MOPS) Προκύπτει ως εναλλακτική λύση για το Master στη Διεθνή Μετανάστευση: Έρευνα, Πολιτική Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (Momi), η οποία έχει εξαφανιστεί μετά από επτά ακαδημαϊκά έτη της ύπαρξής του.

Ο σχηματισμός του νέου τίτλου, πιο στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική και κοινοτική παρέμβαση πηγάζει από την ανάγκη των αναδυόμενων απαιτήσεις των επαγγελματικών προσόντων, αλλά και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις από την ακαδημαϊκή-επιστημονική, πεδίο που επιτρέπει απόδοση σε σχέση με τις αναδυόμενες κοινωνικά προβλήματα σήμερα.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
2 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαδικτυακό
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Τα υψηλά ποσοστά της εργασίας και μη εργατικά ατυχήματα, τις πολιτικές πρόληψης που είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη για επαγγελματίες πανεπι ... [+]

Εισαγωγή

Τα υψηλά ποσοστά της εργασίας και μη εργατικά ατυχήματα, τις πολιτικές πρόληψης που είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη για επαγγελματίες πανεπιστημιακού αμαξοστοιχίας και τεχνικούς επαγγελματικής πρόληψης των κινδύνων και των κοινών κινδύνων, να λειτουργήσει ως πραγματική παράγοντες δείχνουν ότι η προσφορά τα μεταπτυχιακά εμπειρίας σε αυτόν τον τομέα είναι απαιτητική και πιο επίμονα την πάροδο του χρόνου.... [-]

Ισπανία Ferrol
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

El Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, es un título de la Facultad de Ci ... [+]

Introducción

El Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, es un título de la Facultad de Ciencias de la Educación que pertenece al área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

El Máster requiere la realización de 60 créditos ECTS, teórico-prácticos. Estos créditos se distribuyen de la siguiente manera: Módulo Genérico (16 créditos), Módulo Específico (26 créditos), Practicum y Trabajo de Fin de Máster (18 créditos).

El Módulo Genérico es común para todo el alumnado matriculado y tiene carácter presencial obligatorio. El Módulo Específico y el Prácticum son distintos en función de las peculiaridades de cada itinerario o especialidad. El Practicum también tiene un carácter presencial y se desarrolla en los centros de Educación Secundaria que se establezcan por convenio con la Xunta de Galicia.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (muei) είναι το επίσημο πανεπιστημιακό δάσκαλο της professionalizing χαρακτήρα, η οποία ολοκληρώνει τη διαδικασ ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (muei) είναι το επίσημο πανεπιστημιακό δάσκαλο της professionalizing χαρακτήρα, η οποία ολοκληρώνει τη διαδικασία προσαρμογής της προσφοράς του Τμήματος Πληροφορικής UDC (FIC) για την ΕΧΑΕ και διασφαλίζοντας την απόκτηση του συνόλου των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει έναν υψηλότερο βαθμό στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , σύμφωνα με τις συστάσεις της επαγγελματικής πλαίσιο. ... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Ο τίτλος του Master in Industrial Engineering παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης στον κλάδο, εί ... [+]

Εισαγωγή

Ο τίτλος Master στη Βιομηχανική Μηχανική Παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης στον κλάδο, είναι η συνέχιση των τυπικών προσόντων των πτυχίων στη βιομηχανική μηχανική.

Είναι ένας τίτλος της Επίσημης κύρια επαγγελματική καθοδήγηση με τις εξουσίες που ορίζονται στην CIN / 311/2009 Τάξης και ως εκ τούτου, να μπορέσουν να ασκήσουν το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα Βιομηχανικής Μηχανικός.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Επί του παρόντος, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για ειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της Μηχανικής Νερού και Περιβάλλοντος που διαθέτουν όχι μόνο υψηλές δεξιότητες ... [+]

Εισαγωγή

Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα Πανεπιστήμια της Λα Κορούνια και Magdeburg στην κατάρτιση των επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών νερού κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποκορύφωμα την ανάπτυξη ενός απαιτήσεις του προγράμματος Διεθνούς Μικτής Απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης θεσπίστηκε με τη συνθήκη της Μπολόνια.

Γιατί να μελετήσει το βαθμό ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
Αγγλικά,ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Ο Διαπανεπιστημιακός Δάσκαλος στις Προηγμένες Αγγλικές Σπουδές και στις Εφαρμογές του (iMAES), που διοικείται από τα Πανεπιστήμια του A Coruña (UDC), το Santiago de Compo ... [+]

Εισαγωγή

Ο Διαπανεπιστημιακό μάστερ στις προηγμένες αγγλικές μελέτες και τις εφαρμογές του (iMAES), Που διοικείται από τα πανεπιστήμια του A Coruña (UDC), το Santiago de Compostela (USC) και το Vigo (UVigo), είναι ένα διαπιστευμένο πρόγραμμα που πληροί τα υψηλά πρότυπα αριστείας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι τάξεις διεξάγονται σε καθένα από τα τρία πανεπιστήμια που διοργανώνουν, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιλέξουν τη θέση και το χρονοδιάγραμμα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
Αγγλικά,ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Η σημερινή βιοτεχνολογία περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνικές και τεχνολογίες που αντικαθιστά την κλασική μεθοδολογίες, ευνοώντας πιο άμεσα αποτελέσ ... [+]

Εισαγωγή

Η σημερινή βιοτεχνολογία περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνικές και τεχνολογίες που αντικαθιστά την κλασική μεθοδολογίες, ευνοώντας πιο άμεσα αποτελέσματα και επιτρέποντας την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων αδιανόητο μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες. Σήμερα επαγγελματίες με υψηλά προσόντα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο εν λόγω τομέας της βιοτεχνολογίας αντιμετωπίζει τόσο στις επιχειρήσεις και στην έρευνα. ... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

βαθμού αυτού Δασκάλου θα επιτύχει την απαραίτητη κατάρτιση για να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή την αυτοαπασχόληση στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής λ ... [+]

Εισαγωγή

βαθμού αυτού Δασκάλου θα επιτύχει την απαραίτητη κατάρτιση για να ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή την αυτοαπασχόληση στον τομέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής λογαριασμό.

Γιατί να μελετήσει το βαθμό

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα θέματα που αναφέρονται στο ψήφισμα της 12 Ιούνη του 2012 κάνουν Ινστιτούτο Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ICAC), για τους σκοπούς της επαλήθευσης ως το πρώτο στάδιο της εγγραφής εισαγωγικές εξετάσεις στο Μητρώο Συνέδριο (ROAC) και η πλήρης άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος ελεγκτή.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Διοίκηση και Διαχείριση του εργατικού δυναμικού, μπορεί να αναλυθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες: νομικές, τεχνικές, ψυχολογική, κοινωνιολογική και οικονομική, μεταξύ ... [+]

Εισαγωγή

Διοίκηση και Διαχείριση του εργατικού δυναμικού, μπορεί να αναλυθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες: νομικές, τεχνικές, ψυχολογική, κοινωνιολογική και οικονομική, μεταξύ άλλων. Σαφώς διεπιστημονική φύση αυτού του σχηματισμού, συνεπάγεται κοινές μελέτες προτείνει master, με ένα ευρύ φάσμα των βαθμών πρόσβασης (μοίρες, μοίρες, διπλωμάτων και Μηχανικών) σε περιοχές κυρίως από τα κλαδιά των Κοινωνικών Επιστημών και του νόμου.... [-]

Ισπανία Ferrol
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Αυτό πλοίαρχος έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες σε συναφείς θαλάσσια βιολογία και τη βελτίωση της κατάρτισης και των δραστηριοτήτων αφιερωμένη σε αυτά τα κ ... [+]

Εισαγωγή

Αυτό πλοίαρχος έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες σε συναφείς θαλάσσια βιολογία και τη βελτίωση της κατάρτισης και των δραστηριοτήτων αφιερωμένη σε αυτά τα καθήκοντα. Είναι εκπαίδευση ερευνητής του προσωπικού για ενσωμάτωση σε επιστημονικές έρευνες στη θαλάσσια βιολογία ή ερευνητικών ομάδων των δημόσιων, ιδιωτικών και επαγγελματικών οργανώσεων.

Γιατί να μελετήσει το βαθμό ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Έχω μελετήσει Θεωρία δομής της μονάδας και Μεθοδολογία Τοπίου Σχεδιασμός Τοπίου Σχεδιασμός I ... [+]

Διάρθρωση της μελέτης

ενότητα Ι

Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμός Τοπίου Σχεδιασμός Τοπίου μου Τεχνολογία πληροφοριών Βλάστηση και φυτών Υλικό μου συνεργείο πολιτιστικό τοπίο 1. Εξειδίκευση θέμα Γραφιστική Τοπίου Εξειδίκευση υπόκεινται Περιβαλλοντικές Επιστήμες 2. Εφαρμοσμένη Τοπίο Ιστορία Κήπο και Τοπίο Σχεδιασμός Τοπίου ΙΙ Βλάστηση και φυτών Υλικών ΙΙ Αστική Δημόσιοι Χώροι Ένταξη της υποδομής στο Τοπίο Υλικά, Κατασκευές και Εγκαταστάσεις Διαχείριση τοπίο Διατριβή Μάστερ ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Βαθμός Επίσημη Μάστερ στη Marine Engineering, έχει ως στόχο να παρέχει τις τεχνικές γνώσεις πρέπει να έχει ένα θαλάσσιο μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στις ... [+]

Εισαγωγή

Ο επίσημος τίτλος του Δάσκαλος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Στοχεύει να παρέχει τις τεχνικές γνώσεις πρέπει να έχει ένα θαλάσσιο μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στις τεχνικές διαχείρισης, εκ νέου σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των πλοίων και θαλάσσιων συστημάτων αντικείμενα.

Οι μελέτες αποτελούν μέρος ενός προφίλ της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των τεχνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές ένα προσανατολισμό προς διδακτορικές σπουδές και έρευνα. ... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Βιοπληροφορική για Επιστημών Υγείας έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους ερευνητές και τους επαγγελματίες στον τομέα της βιοπληροφορικής και της βιοτεχνολογίας ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Βιοπληροφορική για Επιστημών Υγείας Έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους ερευνητές και τους επαγγελματίες στον τομέα της βιοπληροφορικής και της βιοτεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοϊατρική πλευρά.

Ως εκ τούτου, έχει ένα διπλό προσανατολισμό:

ακαδημαϊκός προσανατολισμός, η οποία έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους ερευνητές με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη νέων υπολογιστικών συστημάτων και χρήσιμες στρατηγικές έρευνας στη Βιοπληροφορική και Βιοϊατρική Τεχνολογία. επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει ειδικούς που μπορούν να ενσωματωθούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην βιοπληροφορική και βιοϊατρική τομέα, και να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν λύσεις βιοπληροφορικής για τη διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων από βιοϊατρικές τόκοι που παράγονται επί του παρόντος σε πειραματική, κλινικές και επιδημιολογικές περιοχές. Γιατί να μελετήσει το βαθμό ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Οι κοινού Master στη Γεωπληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Vigo και Λα Κορούνια γεννήθηκε ως τίτλος άκρως εξειδικευμένο επαγγελματίες για να σχηματίσουν γεωχωρικών βιομηχαν ... [+]

Εισαγωγή

Ο Masters στη Γεωπληροφορική από τα Πανεπιστήμια του Vigo και Λα Κορούνια γεννήθηκε ως τίτλος άκρως εξειδικευμένο επαγγελματίες για να σχηματίσουν γεωχωρικών βιομηχανία προσανατολισμένη στην αγορά. Η γεωχωρικών βιομηχανία είναι ένας τομέας που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω των διαφορετικών εφαρμογών που σχετίζονται με την παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, κινητά ή δορυφορικής τηλεπισκόπησης.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Πτυχίο Το Μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα είναι ένα επίσημο προσόν, 60 μονάδες και η διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα Πρόκειται για μια επίσημη αναγνώριση, 60 μονάδες και η διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους.

Είναι διδάσκεται στο Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου της Λα Κορούνια, σε δύο όρους: την πρώτη υποχρεωτική ενότητες πανεπιστήμιο? στη δεύτερη ενότητα εξειδίκευση και διατριβή Μάστερ.

Γιατί να μελετήσει το βαθμό Παρέχει εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την ποικιλομορφία στον Ισπανικός σφαίρα ή της Γαλικίας και της Πορτογαλίας. Παρέχει τα θεμέλια για να ξεκινήσει μια ερευνητική δραστηριότητα και παρέχει πρόσβαση σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα. Εγγραφή επιτρέπει την πλήρη ή μερική απασχόληση, καθώς και την επικύρωση των ατόμων που προηγουμένως μελετηθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τα πανεπιστήμια υπεύθυνοι. αναμειγνύονται διδασκαλία (240 ωρών επαφής). Διδάσκεται το απόγευμα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, στο Τμήμα Φιλολογίας του UDC. Ιδιαίτερα καταρτισμένους δασκάλους Ο διάσημος καθηγητές επισκεπτών και ειδικών θεμάτων Associated σεμινάρια που συνδέονται με την εξαιρετική ομάδες ή ερευνητικών έργων εξατομικευμένη διδασκαλία Τι μπορείτε να μάθετε ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Μερική παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master Πολιτικού Μηχανικού, Κανάλια και θυρών παρέχει (μαζί με το πτυχίο Τεχνολογίας Πολιτικών Μηχανικών) μια σταθερή και αυστηρή μαθηματική φυσική αγωγή σε μια προηγμ ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική, Κανάλια και Ports Πρόκειται για μια προσαρμογή και βελτίωση των τελευταίων ετών της προηγούμενης βαθμό Πολιτικών Μηχανικών, Κανάλια και θυρών προσαρμοσμένα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Master Πολιτικού Μηχανικού, Κανάλια και θυρών μαζί με το πτυχίο στην Τεχνολογία Μηχανική αντικαταστήσει το προηγούμενο βαθμό Πολιτικών Μηχανικών, Κανάλια και Λιμάνια που διδάσκονται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Κανάλια και θυρών από την ίδρυσή της το 1991 με την παρούσα.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
2 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Ο Δάσκαλος παρέχει ακαδημαϊκή κατάρτιση που επιτρέπει εξειδίκευση, αφού αποκτήσει το βαθμό πρόσβασης των πειραματικών επιστημών ή των επιστημών υγείας. ... [+]

Εισαγωγή

Ο Δάσκαλος παρέχει ακαδημαϊκή κατάρτιση που επιτρέπει εξειδίκευση, αφού αποκτήσει το βαθμό πρόσβασης των πειραματικών επιστημών ή των επιστημών υγείας.

Στον επιστημονικό τομέα, ο φοιτητής που ολοκληρώνει αυτό το Master θα είναι έτοιμος να εργαστεί σε ερευνητικά εργαστήρια που απαιτούν κυτταρικές, μοριακές ή γενετικές ικανότητες. Ο φοιτητής θα είναι επίσης σε θέση να συνεχίσει έναν ερευνητή και να έχει πρόσβαση σε Ph. Πρόγραμμα κατάρτισης βαθμού.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
Αγγλικά,ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

κατατακτήριες τίτλο για την άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος αρχιτέκτονα, η οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει μετά από σπουδές στην Αρχιτεκτονική Σπουδών. ... [+]

Εισαγωγή

κατατακτήριες τίτλο για την άσκηση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος αρχιτέκτονα, η οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει μετά από σπουδές στην Αρχιτεκτονική Σπουδών. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες οι οποίοι:

Έχουν την ικανότητα να σχεδιάσει, τη σύνταξη κατασκευαστικών έργων και, γενικότερα, την έρευνα, τη δημιουργία και τη διαχείριση πολύπλοκων διαδικασιών. Γνωρίστε την ιστορία και τις θεωρίες της αρχιτεκτονικής και της τέχνης, της τεχνολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών που σχετίζονται με κατοικούμε. Γνωρίστε τις τεχνικές πολεοδομία και τον προγραμματισμό. Κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους. Λύστε τα προβλήματα των διαρθρωτικών σχεδιασμό, την κατασκευή και τις διάφορες τεχνολογίες που σχετίζονται με τα κτίρια έτσι ώστε να παρέχει τις συνθήκες άνεσης και προστασίας του κλίματος. Γνωρίστε πληρούν τις απαιτήσεις των χρηστών των κτιρίων από την άποψη των δημοσιονομικών παραγόντων, των κανόνων και των δυνατοτήτων του κλάδου των κατασκευών. Γιατί να μελετήσει το βαθμό ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Ο τίτλος του Master στο Ναυτικό και Oceanic Μηχανικών παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης στη θα ... [+]

Εισαγωγή

Ο τίτλος Μεταπτυχιακό στη Ναυτική και Oceanic Μηχανικών Παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης στη θαλάσσια βιομηχανία, είναι η συνέχιση των τυπικών προσόντων των πτυχίων Ναυπηγών, Μηχανικών Συστημάτων και πρόωση και το Ναυτικό Πλοίων και Ocean Engineering.

Είναι ένας τίτλος της Επίσημης κύρια επαγγελματική καθοδήγηση με τις εξουσίες που ορίζονται στην CIN / 354/2009 Τάξης και ως εκ τούτου, να μπορέσουν να ασκήσουν το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα του μηχανικού Ναυτικού και της Oceanic.... [-]

Ισπανία Ferrol
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
2 έτη
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

βαθμό του υπαλλήλου πλοιάρχου στο Ναυτικό Μηχανικών και θαλάσσιων μεταφορών έχει ως στόχο να ολοκληρώσει το επίπεδο γνώσεων των επαγγελματιών του νερού και παρέχουν το βα ... [+]

Εισαγωγή

Ο επίσημος τίτλος Μεταπτυχιακό στη Ναυτική Μηχανολογία και τις θαλάσσιες μεταφορές Στόχος του είναι να ολοκληρώσετε το επίπεδο της εμπειρίας των επαγγελματιών του νερού και παρέχουν το βαθμό της ειδικής κατάρτισης πρέπει να είναι απόφοιτος της τεχνολογικής, νομικό και οικονομικό περιβάλλον για να λειτουργήσει επαγγελματικά στον τομέα των θαλάσσιων επιχειρήσεων.

... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Η Interuniversitario και Interdepartamental ΜΑ στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία επιτρέπει να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν μια προηγμένη γλωσσική κατάρτιση και ειδικεύονται σε μ ... [+]

Εισαγωγή

Ο Κοινή Masters στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και διατμηματικές Επιτρέπει αποκτήσουν ή να ενισχύσουν μια προηγμένη γλωσσική κατάρτιση και ειδικεύονται σε μία από τις θεματικές ενότητες που εφαρμόζονται κατ 'ουσίαν, στην οποία ομαδοποιούνται μαθήματα επιλογής:

Απόκτηση και διδασκαλία της γλώσσαςΓλωσσολογία εφαρμόζεται σε εκμάθηση της γλώσσας διδασκαλία δεύτερης γλώσσας Ισπανικής Γλώσσας Σύνδεση Επικοινωνία και γλωσσικών πόρωνΓλώσσες και τεχνολογίες επαγγελματική επικοινωνία Διαμεσολάβηση και τον προγραμματισμό Λεξιλόγιο, γραμματική και παραλλαγήΟ κόσμος λεξικό Σημασιολογία, γραμματική και ρεαλιστική Αντιπαράθεσης και γλωσσικές διαφορές Γιατί να μελετήσει το βαθμό Δίνει μια εικόνα για εφαρμοσμένη γλωσσολογία και τη σχέση της με τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα: την εκπαίδευση, ψηφιακές εφαρμογές, κοινωνικο-πολιτική, την πολυγλωσσία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολυτροπική επικοινωνία, κ.α. Παρέχει τη θεωρητική και μεθοδολογική και κρίσιμη για να ξεκινήσει η έρευνα από μια διεπιστημονική θεμελιώδη προοπτική. Προετοιμάζει τους μαθητές να γνωρίζουν πώς να ενεργούν σε διεπιστημονική και διαφοροποιημένη επαγγελματική όρια. Έχει μια υψηλού επιπέδου σχολή και φήμης καθηγητές επισκεπτών. πρακτικών της προσφοράς σε εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ. Εγγραφή επιτρέπει την πλήρη ή μερική απασχόληση, και την επικύρωση των ατόμων που μελετήθηκαν προηγουμένως, υπό τους όρους που προβλέπονται από τα πανεπιστήμια υπεύθυνοι. Τι μπορείτε να μάθετε ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων απευθύνεται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την κατασκευή, τις νέες τεχνολογίες και τον αθλητισμό που θέλουν να αποκτήσου ... [+]

Γιατί να μελετήσει το βαθμό

λειτουργίες διαχείρισης είναι μια νέα μελλοντικές προοπτικές τόσο για τον παραγωγικό τομέα, όπως οι υπηρεσίες. Η σωστή προετοιμασία και η κατάρτιση των στελεχών μέσω τεχνικών διαχείρισης και υλοποίησης του έργου αποτελούν βασικούς παράγοντες σε εξέλιξη, με τα πόδια προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Αυτό το Master έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές με μια προηγμένη, συγκεκριμένες και διεπιστημονική εκπαίδευση με στόχο την ακαδημαϊκή, ερευνητής και professi ... [+]

Εισαγωγή

Αυτό το Master έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές με μια προηγμένη, συγκεκριμένες και διεπιστημονική εκπαίδευση με στόχο την ακαδημαϊκή, ερευνητής και professionalizing υδατοκαλλιέργειας. Θα παρέχουν στους φοιτητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις βασικές ικανότητες που σας επιτρέπουν να σχεδιάσουν και να διεξάγουν έρευνα στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο των εσωτερικών και θαλάσσιων εγκαταστάσεων, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και την κάλυψη των αναγκών της Ε & Α + i τομέα, την εφαρμογή στρατηγικών για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Διδακτική των Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της Γλώσσας, είναι ο τίτλος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που α ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της ΓλώσσαςΕίναι ένας τίτλος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής που ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και Νομικών Επιστημών.

Το Master απαιτεί την ολοκλήρωση των 60 πιστώσεις θεωρητική και πρακτική πιστώσεις. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Γενική Ενότητα (16 credits) Ειδική Μονάδα (26 credits) Εργασία Πρακτική και διατριβή Μάστερ (18 μονάδες).... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Διδακτική των Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της Γλώσσας, είναι ο τίτλος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που α ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της ΓλώσσαςΕίναι ένας τίτλος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής που ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και Νομικών Επιστημών.

Το Master απαιτεί την ολοκλήρωση των 60 πιστώσεις θεωρητική και πρακτική πιστώσεις. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Γενική Ενότητα (16 credits) Ειδική Μονάδα (26 credits) Εργασία Πρακτική και διατριβή Μάστερ (18 μονάδες).... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Διδακτική των Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της Γλώσσας, είναι ο τίτλος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που α ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της ΓλώσσαςΕίναι ένας τίτλος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής που ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και Νομικών Επιστημών.

Το Master απαιτεί την ολοκλήρωση των 60 πιστώσεις θεωρητική και πρακτική πιστώσεις. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Γενική Ενότητα (16 credits) Ειδική Μονάδα (26 credits) Εργασία Πρακτική και διατριβή Μάστερ (18 μονάδες).... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Διδακτική των Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της Γλώσσας, είναι ο τίτλος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που α ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της ΓλώσσαςΕίναι ένας τίτλος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής που ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και Νομικών Επιστημών.

Το Master απαιτεί την ολοκλήρωση των 60 πιστώσεις θεωρητική και πρακτική πιστώσεις. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Γενική Ενότητα (16 credits) Ειδική Μονάδα (26 credits) Εργασία Πρακτική και διατριβή Μάστερ (18 μονάδες).... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Διδακτική των Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της Γλώσσας, είναι ο τίτλος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που α ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της ΓλώσσαςΕίναι ένας τίτλος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής που ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και Νομικών Επιστημών.

Το Master απαιτεί την ολοκλήρωση των 60 πιστώσεις θεωρητική και πρακτική πιστώσεις. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Γενική Ενότητα (16 credits) Ειδική Μονάδα (26 credits) Εργασία Πρακτική και διατριβή Μάστερ (18 μονάδες).... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Διδακτική των Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της Γλώσσας, είναι ο τίτλος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που α ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της ΓλώσσαςΕίναι ένας τίτλος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής που ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και Νομικών Επιστημών.

Το Master απαιτεί την ολοκλήρωση των 60 πιστώσεις θεωρητική και πρακτική πιστώσεις. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Γενική Ενότητα (16 credits) Ειδική Μονάδα (26 credits) Εργασία Πρακτική και διατριβή Μάστερ (18 μονάδες).... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master στη Διδακτική των Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της Γλώσσας, είναι ο τίτλος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής που α ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Διδακτικής της ΓλώσσαςΕίναι ένας τίτλος από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής που ανήκει στο χώρο της κοινωνικής και Νομικών Επιστημών.

Το Master απαιτεί την ολοκλήρωση των 60 πιστώσεις θεωρητική και πρακτική πιστώσεις. Οι πιστώσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: Γενική Ενότητα (16 credits) Ειδική Μονάδα (26 credits) Εργασία Πρακτική και διατριβή Μάστερ (18 μονάδες).... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

δομή Μελέτη Κοινή Ενότητα Υποχρεωτική Εκπαιδευτική ένταξη και την πρακτική Consulting ψυχολογία Κίνητρα και επαγγελματική ανάπτυξη σε εκπαιδευτικά πλαίσια στρατηγικές μάθ ... [+]

Μελέτη δομή

Υποχρεωτική Κοινή Ενότητα

ένταξη και εκπαιδευτική πρακτική ψυχολογία Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και την επαγγελματική ανάπτυξη Κίνητρα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Στρατηγικές μάθησης και μελέτης Η έρευνα μεθοδολογίες προσανατολισμό την καινοτομία Αξιολόγηση των αναγκών και το πρόγραμμα αξιολόγησης Πολιτικό και κοινωνικό νομοθεσία Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Το Master in Στατιστικές Τεχνικές οργανώνεται από τρία πανεπιστήμια της Γαλικίας και διδάσκεται στο πρόσωπο των σχολών της Επιστήμης των Υπολογιστών (Λα Κορούνια), Μαθημα ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Στατιστική Τεχνικές Οργανώνεται από τρία πανεπιστήμια της Γαλικίας και διδάσκεται στο πρόσωπο των σχολών της Επιστήμης των Υπολογιστών (Λα Κορούνια), Μαθηματικά (Santiago de Compostela) και Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Vigo). Ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες από μία μόνο σχολή. Διαρκεί ένα έτος και ένα μισό.

Αυτός ο κύριος, που ξεκίνησε το 2007, προέρχεται από ένα Επίσημο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με μνεία της ποιότητας στις σπουδές τους οδηγεί στον τίτλο του γιατρού. στόχοι της κατάρτισης σας είναι αντίστοιχα με εκείνα των καλύτερων προτάσεων της Ευρωπαϊκής περιβάλλον μας.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Masters προσφέρει ειδική εκπαίδευση σε συγκεκριμένες διδακτική, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για μια ευρεία ομάδα: απόφοιτοι / δίπλωμα ως Master of πολλές / η και επαγγε ... [+]

Εισαγωγή

Masters προσφέρει ειδική εκπαίδευση σε συγκεκριμένες διδακτική, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για μια ευρεία ομάδα: απόφοιτοι / δίπλωμα ως Master of πολλές / η και επαγγελματίες? για τις νέες / απόφοιτοι / και στην προσχολική εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και άλλα προφίλ κατάρτισης).

Το θέμα είναι, συνεπώς, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Υποχρεωτικά Μαθήματα Φυσική Μελέτη δομής των χημικών λέιζερ και περιβαλλοντικές εφαρμογές των λέιζερ Εργαστήριο βασικές αρχές του λέιζερ ... [+]

Μελέτη δομή

Υποχρεωτικά μαθήματα

Φυσική των λέιζερ χημικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές των λέιζερ Εργαστήριο βασικές αρχές του λέιζερ Βασικές αρχές της Φωτονικής Βιομηχανικές εφαρμογές των λέιζερ

μαθήματα

Φωτονική Αισθητήρες Βιοφωτονική αειφόρο φως Εργαστήριο nanophotonics Φωτονική και αεροδιαστημική τεχνολογία Εργαστήριο Βιομηχανικής Φωτονική Μετρολογικοί εφαρμογές των λέιζερ Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή R & D ... [-]
Ισπανία Ferrol
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Πανεπιστήμιο της Λα Κορούνια παρουσιάζει το Master in Banking και Οικονομικών ισχύει σε ολόκληρη την ισπανική επικράτεια. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε μια ακαδημαϊκή πορε ... [+]

Εισαγωγή

Πανεπιστήμιο της Λα Κορούνια παρουσιάζει Master in Banking και Οικονομικών ισχύει σε όλη την ισπανική επικράτεια. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε μια ακαδημαϊκή πορεία των 60 πιστωτικές μονάδες ECTS, στην οποία όλα τα άτομα είναι εξαμηνιαία.

Ο γενικός στόχος του Master in Banking και Οικονομικών είναι να παρέχει προηγμένη ακαδημαϊκή κατάρτιση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν πολυδύναμα επαγγελματίες μέλλον με υψηλές τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης. ... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Τα νέα Masters στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών και Προϊόντα χρησιμεύει για να εκπαιδεύσει τους μαθητές για την έρευνα στον τομέα του τουρισμού και να ... [+]

Εισαγωγή

Η οικονομική και κοινωνική σημασία του τουρισμού στη Γαλικία και στην υπόλοιπη Ισπανία είναι πολύ σημαντικό, ως εκ τούτου, ο σχηματισμός του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται μια αναπόφευκτη καθήκον για τη δημόσια πανεπιστήμια τουρισμός είναι ένας τομέας που πρέπει να αναλυθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες όπως η κοινωνιολογία, τη γεωγραφία, την οικονομία, την ιατρική, την επιστήμη των υπολογιστών, κ.λπ. Ο τομέας αυτός, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι το πιο σημαντικό στην κοινωνία μας είχε ξεχαστεί εδώ και χρόνια από τους επιστήμονες, που σχεδιάζεται και διοικείται από άτομα που δεν έχουν ειδική εκπαίδευση.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
Μερική παρακολούθηση
3 εξάμηνα
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαδικτυακό
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Δομή μελέτης Ενότητα 2. UDC Εισαγωγή σε σύνθετα υλικά Vicoelasticity των υλικών Θερμομηχανικές ιδιότητες των υλικών. Θεμελιώδεις μέθοδοι ... [+]

Δομή μελέτης

Ενότητα 2. UDC

Εισαγωγή σε σύνθετα υλικά Vicoelasticity των υλικών Θερμομηχανικές ιδιότητες υλικών. Θεμελιώδεις μέθοδοι Θερμομηχανική ιδιοτήτων υλικών. Προηγμένες μέθοδοι Ανάλυση στατιστικών δεδομένων Εφαρμογές στην προστασία του περιβάλλοντος Θερμικές επεξεργασίες και ανάλυση με λέιζερ Θερμομηχανική κόπωση

Ενότητα 1. Στο Παρίσι 7... [-]

Ισπανία Ferrol
Σεπτέμβριος 2020
Αγγλικά,ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Δομή Μελέτης Υποχρεωτικές Πιστώσεις Νομοθεσία Πρακτικής. Αναλυτικές στρατηγικές διαχείρισης και διαχείρισης και το περιβάλλον ... [+]

Δομή μελέτης

υποχρεωτική πιστώσεις

Πρακτική Νομοθεσία. Κανονισμού και διαχείρισης Αναλυτικές στρατηγικές και το περιβάλλον Διπλωματική Εργασία

χημεία

Δομική ανάλυση και συνθετικός σχεδιασμός Φράγματα στην Ανόργανη Χημεία Εφαρμοσμένη Φυσικοχημεία Εξουδετέρωση Μηχανισμών Αντίδρασης Υλικά Φυσικής Χημείας Χημική Προδιαγραφή και Υπολογισμός Βιοϊατρική Χημεία και Βιοϋλικά Κατάλυση Βιογεωχημικοί Κύκλοι Bioorganic and Supramolecular Chemistry Οργανική Αντιδραστικότητα και Οργανομεταλλική Χημεία Πράσινη Χημεία ... [-]
Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
Αγγλικά,ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Ο σκοπός αυτού του βαθμού είναι να αποφοιτήσουν ερευνητικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 60 ευρωπαϊκές πιστώσεις και έχει σχεδιαστεί για να αποκτήσουν ... [+]

Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του βαθμού είναι να αποφοιτήσουν ερευνητικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 60 ευρωπαϊκές πιστώσεις και έχει σχεδιαστεί για να αποκτήσουν το πτυχίο σε ένα ακαδημαϊκό έτος (από τον Οκτώβριο έως Ιούλιο), αν και είναι επίσης υπό τον όρο ότι μπορεί να μελετηθεί με μερική απασχόληση, συγχρονισμό μελέτες με τη δουλειά, οπότε η διάρκεια θα είναι δύο μαθήματα.... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά
Universidade da Coruña

Αυτό το Master περιλαμβάνει ένα ερευνητικό προσανατολισμό (πέντε ειδικότητες) και professionalizing προσανατολισμό, και η διάρκεια του ενός έτους (60 ECTS). Στόχος της εί ... [+]

Εισαγωγή

Ο Μεταπτυχιακό στη Χημεία και Βιομηχανικής Χημείας Έρευνας Έχει μια διαπανεπιστημιακή και διδάσκεται από τα πανεπιστήμια του Santiago de Compostela (USC, συντονιστής), A Coruña (UDC) και Vigo (UVI), με τη συνεργασία του Κολεγίου Χημείας της Γαλικίας.

Αυτό το Master περιλαμβάνει ένα ερευνητικό προσανατολισμό (πέντε ειδικότητες) και professionalizing προσανατολισμό, και η διάρκεια του ενός έτους (60 ECTS). ... [-]

Ισπανία Α Κορούνια
Σεπτέμβριος 2020
ισπανικά
Πλήρης παρακολούθηση
1 έτος
Στο Πανεπιστήμιο(πανεπιστημιούπολη)
Διαβάστε περισσότερα στα Αγγλικά

UDC introduction

Location address
Rúa da Maestranza, 9
A Coruña, Γαλικία, 15001 ES
Social Media
Location address
Paseo de Ronda, 51
A Coruña, Γαλικία, 15011 ES
Location address
Avd. da Habana, 6-7
A Coruña, Γαλικία, 15011 ES
Location address
Leopoldo Alas Clarín, 2
A Coruña, Γαλικία, 15008 ES
Location address
Campus de Elviña
A Coruña, Γαλικία, 15071 ES
Location address
Campus da Zapateira
A Coruña, Γαλικία, 15071 ES
Location address
Avd. Ernesto Che Guevara, 121.
Pazos, Liáns

A Coruña, Γαλικία, 15179 ES
Location address
Campus de Oza
A Coruña, Γαλικία, 15006 ES
Location address
Campus de Esteiro
Ferrol, Γαλικία, 15403 ES
Location address
Avda. 19 de febrero, s/n.
Ferrol, Γαλικία, 15405 ES