Master of Design στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Master of Design στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων

Τμήμα Σχεδιασμού - CEPT University


Το Interior Design ασχολείται με το άμεσο φυσικό περιβάλλον ενός ανθρώπου, το οποίο περιλαμβάνει πνευματικές, φιλοσοφικές, ψυχικές και συναισθηματικές σχέσεις που συνδέουν τον άνθρωπο και το χώρο. Είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Καθώς οι απαιτήσεις της κοινωνίας καθίστανται πιο περίπλοκες, έτσι και οι απαντήσεις στο σχεδιασμό. Ως επάγγελμα, ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων για το σχεδιασμό σλιπ./>

Το νέο μας μάθημα θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε μεγάλης κλίμακας σύνθετα προβλήματα σχεδιασμού σχετικά με κυβερνητικά κτίρια, εταιρικά γραφεία, εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία. Οι ειδικές ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης και της φιλοξενίας θα μελετηθούν επίσης λεπτομερώς. Αυτά θα αναπτυχθούν μέσω ασκήσεων σχεδιασμού με βάση το στούντιο, εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων βάσει εργαστηρίων. Το τελικό εξάμηνο θα είναι μια ανεξάρτητη μελέτη σχεδιασμού που πραγματοποιείται από τον μαθητή επικεντρώθηκε σε ένα ζωντανό βιομηχανικό πρόβλημα.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ικανότητα των φοιτητών να συνεργάζονται με ένα ευρύ φάσμα άλλων ειδικών και σχεδιαστικών επιστημών χρησιμοποιώντας τις τελευταίες εφαρμογές λογισμικού για 2D και 3D σχεδιασμό με υπολογιστή [CAD]. Θα είναι επίσης εκτεθειμένοι σε όλους τους ρυθμιστικούς ελέγχους και τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη δομή, τις δομικές επιδόσεις, την υγεία και την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί χωροταξικός σχεδιασμός και λεπτομερής κατανόηση των κατάλληλων υλικών. Η πειθαρχία της διαχείρισης μιας επιχείρησης σχεδιασμού και της κατανόησης των κανόνων επαγγελματικής πρακτικής θα ενσωματωθεί στην πορεία.

Οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος θα είναι εξοπλισμένοι για να εργαστούν με τις βασικές επαγγελματικές πρακτικές σχεδίασης στην Ινδία και στο εξωτερικό.

Αιρετότητα


Ελάχιστα προσόντα/>

 • Πτυχίο πανεπιστημιακού σχεδιασμού ή εσωτερικής αρχιτεκτονικής ή σχεδίου ή ισοδύναμου, που χορηγείται με την ολοκλήρωση κύκλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή
 • Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, OR
 • Πτυχίο στην Τεχνολογία Κατασκευών (πενταετές πρόγραμμα), OR
 • Δίπλωμα στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων τετραετούς διάρκειας (12 4), υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα θεωρείται ισοδύναμο με πρόγραμμα σπουδών τεσσάρων ετών από την επιτροπή ισοτιμίας του CEPT University

Σημείωση Ελάχιστες συγκεντρωτικές βαθμολογίες 55% για υποψηφίους γενικής κατηγορίας και 50% συνολικά σημάδια για υποψήφιες κατηγορίες.

Καθίσματα

Εγκεκριμένη πρόσληψη:: 18

Διαδικασία εισαγωγής


Η ακόλουθη διαδικασία θα ακολουθηθεί για εισαγωγές στα μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Σχεδιασμού για το έτος 2018-19./>

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει χαρτοφυλάκιο και τα ακόλουθα έγγραφα μαζί με την αίτηση.

 1. Πιστοποιητικό πτυχίου (προσωρινό, σε περίπτωση που δεν ληφθεί τελικό)
 2. Διαγραφή των σημείων / όλων των φύλλων (σάρωση των πρωτοτύπων)
 3. Πιστοποιητικά εργασίας (σε περίπτωση εργασιακής εμπειρίας)
 4. Δύο συστάσεις (με στοιχεία επικοινωνίας με τους συνηγόρους).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν χαρτοφυλάκιο των εργασιών τους ή των σπουδαστών τους. Το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να έχει μέγεθος Α4 - μέγιστο 24 σελίδες.


Σημείωση:/>

 • Ο αιτών που λαμβάνει βαθμούς ως GPA / CGPA πρέπει να στείλει το έγγραφο που αναφέρει μια σχέση GPA / CGPA με ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με το πανεπιστήμιο / ίδρυμα μαζί με όλα τα φύλλα σημάτων.
 • Ο υποψήφιος που σπουδάζει στο τελικό εξάμηνο πρέπει να υποβάλει όλα τα φύλλα σημείων μέχρι το προτελευταίο εξάμηνο.
 • Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται / φορτώνονται στα έντυπα αίτησης. Αυτός ο έλεγχος εξετάζει αν ο αιτών πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξετάζουν τον έλεγχο θα εξεταστούν για περαιτέρω στάδια της διαδικασίας εισαγωγής.


Διαδικασία αξιολόγησης:/>

Προκειμένου να επιλέξουμε το καλύτερο και πιο ποικίλο σύνολο υποψηφίων για το πρόγραμμά μας, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ισοτιμία της αξιολόγησης και να εξαλείφουν - στο μέτρο του δυνατού - τις προκαταλήψεις που είναι εγγενείς σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται από διαφορετικά άτομα σε διαφορετικά στάδια, σύμφωνα με ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης και τα αποτελέσματα ταξινομούνται ανεξάρτητα για να παραχθεί ο τελικός κατάλογος των επιλεγμένων υποψηφίων.

Η Αξιολόγηση διεξάγεται σε πολλαπλά στάδια από την Επιτροπή Εισαγωγής που έχει συσταθεί από τη Σχολή Σχεδιασμού. Κάθε στάδιο φέρει ειδικό βάρος:

Στάδια


Τα στάδια της αξιολόγησης είναι τα εξής:/>

 1. Όλες οι αιτήσεις που ελήφθησαν ελέγχονται για την πληρότητα και την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Ένας σύντομος κατάλογος προετοιμάζεται εάν υπάρχουν περισσότερες από 250 αιτήσεις. Εάν όχι, όλοι οι υποψήφιοι καλούνται για την Εξετάσεις Είσοδος.
 2. Η ακαδημαϊκή επίδοση και η εργασιακή εμπειρία κάθε αιτούντος εξετάζονται μεμονωμένα, η οποία αποτελείται από 05% βάρος (ακαδημαϊκή απόδοση) και 10% βάρος (Εργασιακή εμπειρία) για κάθε μία αντίστοιχα. Η επαγγελματική πείρα ενός υποψηφίου θα αξιολογηθεί με βάση τα στοιχεία που δίνονται στο έντυπο της αίτησης.
  Βαθμολογία Κριτήρια
  10 Περισσότερα από 4 χρόνια εμπειρίας
  8 2-4 χρόνια εμπειρίας
  6 1-2 χρόνια εμπειρίας
  4 Λιγότερο από 1ετή εμπειρία
  0 Καθόλου εμπειρία
 3. Μια ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη ΔΕΠ έχει οριστεί για να βαθμολογεί κάθε χαρτοφυλάκιο ανεξάρτητα με βάση την ποιότητα του σχεδιασμού και της εννοιολογικής σαφήνειας που αποδεικνύεται από την εργασία τους. Ο βαθμός που έλαβε ο αιτών για αυτό το στάδιο μεταφέρεται ως μέρος της τελικής αξιολόγησης και θα αποτελεί το 5% της συνολικής βαθμολογίας. Είναι υποχρεωτικό για όλους τους επιλέξιμους υποψηφίους να εμφανιστούν στο τεστ εισαγωγής που διεξάγεται στο CEPT University για εξέταση στον κατάλογο των προσφορών. Η απουσία σε οποιαδήποτε δοκιμασία αποκλείει τον αιτούντα από τη διαδικασία εισαγωγής.
  Βαθμολογία Κριτήρια
  5

  Εξαιρετικές δεξιότητες σχεδιασμού

  • Ικανότητα σχεδιασμού
  • Καινοτόμος σκέψη

  Εξαιρετικά επαγγελματικά έργα - ένας σαφής καθορισμένος ρόλος του αιτούντος

  4

  Όλα τα παραπάνω σε ικανοποιητικά επίπεδα

  Μερικά από τα παραπάνω κριτήρια σε εξαιρετικά επίπεδα

  3

  Όλα τα παραπάνω κριτήρια σε μέσο επίπεδο

  Μερικά από τα παραπάνω κριτήρια σε ικανοποιητικά επίπεδα

  2 Ορισμένα κριτήρια δεν είναι ικανοποιητικά
 4. Οι υποψήφιοι που είναι υποψήφιοι πρέπει να εμφανιστούν για εξετάσεις εισαγωγής, οι οποίες διεξάγονται σε δύο μέρη. Η δοκιμασία εισόδου επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση των δημιουργικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης και των αναλυτικών ικανοτήτων, των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων καθώς και της έκθεσης στην αγορά και της γνώσης της βιομηχανίας.
  ένα. Το πρώτο μέρος των εισαγωγικών εξετάσεων είναι μια κοινή εξέταση για όλους τους υποψήφιους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε αυτό το σημείο, δεν γίνεται καμία διάκριση στην επιλεγμένη ειδικότητα, κάθε υποψήφιος εμφανίζεται για το Μέρος 01: FD PG Κοινή Δοκιμή Δεξιοτήτων Σχεδιασμού. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μία ώρα. Ο βαθμός που έλαβε ο αιτών για αυτό το στάδιο μεταφέρεται ως μέρος της τελικής αξιολόγησης και θα αποτελέσει το 30% της συνολικής βαθμολογίας.
  σι. Μετά τη δοκιμή κοινής δεξιότητας σχεδίασης FD PG, οι υποψήφιοι εμφανίζονται για τη δοκιμασία επάρκειας ειδικού σχεδιασμού FD PG. Η δοκιμή επάρκειας σχεδιασμού για συγκεκριμένο θέμα διεξάγεται χωριστά για όλα τα προγράμματα και οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για μεμονωμένα προγράμματα εμφανίζονται για τη δοκιμή. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μιάμιση ώρα. Ο βαθμός που έλαβε ο αιτών για αυτό το στάδιο μεταφέρεται ως μέρος της τελικής αξιολόγησης και θα αποτελέσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

  Με βάση τα σημάδια που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων προετοιμάζεται ο πρώτος κατάλογος των προσόντων.

Αμοιβές


Τα τέλη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 θα ενημερωθούν σύντομα./>


Τέλη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18/>

Rs. 1.600.000 / - ανά εξάμηνο *

Rs. 25.000 / - (Εφάπαξ Εγγύηση)

Παρακαλώ σημειώστε:

* Το τέλος για το δεύτερο έτος υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση.


Χρηματοδοτική βοήθεια φοιτητών/>

Παρακαλείστε να ενημερώσετε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από την υποτροφία για την εισαγωγή ( Means cum Merit ) συμπληρώνοντας τη φόρμα υποτροφίας. Υποτροφίες που κυμαίνονται από 25% έως 75% της ετήσιας διδάκτρων θα χορηγούνται σε επιλεγμένους φοιτητές από τις επιλέξιμες υποψηφιότητες.


Η τελευταία ημερομηνία υποβολής υποτροφιών είναι η 20η Απριλίου 2018/>


Επιλεξιμότητα για την υποτροφία:/>

Φοιτητές με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από Rs. 10 υποψήφιοι ετησίως είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για αυτή την υποτροφία. Οι υποψήφιοι της υποτροφίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την υποτροφία για όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούν τουλάχιστον ένα 2,7 SGPA (το ισοδύναμο του Β-) σε κάθε εξάμηνο και θα ολοκληρώσουν όλα τα μαθήματα στην πρώτη προσπάθεια.


Σημαντικές οδηγίες:/>

Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση υποτροφίας, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί από τον αιτούντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το βραβείο της υποτροφίας θα ανακοινωθεί μαζί με την Επιστολή Εισαγωγής, ωστόσο το ποσό θα εκταμιευθεί μετά από ένα μήνα από την αρχή του εξαμήνου / διαλέξεις.


Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας./>

Γραφείο Εισδοχής

Τηλέφωνο: 1800-270-4030

Email: admissions@cept.ac.inΕφαρμόστε εδώ

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

CEPT University focuses on understanding, designing, planning, constructing and managing human habitats. Its teaching programs build thoughtful professionals and its research programs deepen understan ... περαιτέρω

CEPT University focuses on understanding, designing, planning, constructing and managing human habitats. Its teaching programs build thoughtful professionals and its research programs deepen understanding of human settlements. CEPT University also undertakes advisory projects to further the goal of making habitats more livable. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη